Tag Archives: Cảm Tạ Chúa Vì Được Ngài Giải Cứu

Cảm Tạ Chúa Vì Được Ngài Giải Cứu

Thi-thiên 124:1-8 “Sự tiếp trợ chúng ta ở trong Danh Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng nên trời và đất” (câu 8). Câu hỏi suy ngẫm: Thi-thiên này cho thấy thế lực của người chống Chúa ra sao? Chúa giải cứu con dân Chúa như thế nào? Bạn có những …

Read More »