Tag Archives: Cảm Tạ Hay Chỉ Trích

Cảm Tạ Hay Chỉ Trích

Cảm Tạ Hay Chỉ Trích     C.S.Lewis, tác giả người Anh nói: Đức Chúa Trời thì thầm với chúng ta khi chúng ta vui, Ngài nói với lương tâm chúng ta; nhưng Ngài la to trong lúc chúng ta đau đớn, hoạn nạn. Đó là cái loa Ngài để …

Read More »