Tag Archives: Cảm Tạ Trong Hoạn Nạn — Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-25

Cảm Tạ Trong Hoạn Nạn — Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-25

Cảm Tạ Trong Hoạn Nạn Xuất Ê-díp-tô Ký 15:22-25 15:22 Đoạn, Môi-se đem dân Y-sơ-ra-ên đi khỏi Biển đỏ, đến nơi đồng vắng Su-rơ; trọn ba ngày đi trong đồng vắng, kiếm chẳng được nước đâu cả. 15:23 Kế đến đất Ma-ra, nhưng vì nước tại đó đắng, uống chẳng …

Read More »