Tag Archives: Cảm Tạ Về Những Ơn Lành Của Chúa

Cảm Tạ Về Những Ơn Lành Của Chúa

Cảm Tạ Về Những Ơn Lành Của Chúa 24/11/2016 Văn Phẩm Nguồn Sống.Thi-thiên 116:1-12 “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (câu 12). Câu hỏi suy ngẫm: Trước giả đã trải qua hoàn cảnh như thế nào? Ông đã …

Read More »