Tag Archives: Cảm Thông

Cảm Thông

Cảm Thông Gióp 6:24-30 “Thầy dạy luật thưa rằng: Ấy là người đã lấy lòng thương xót đãi người. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy đi, làm theo như vậy” (Lu-ca 10:37). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp xin các bạn ông điều gì? Ông khẳng định với họ rằng …

Read More »