Tag Archives: Cần Có Nhau Và Chăm Sóc Nhau — I Cô-rinh-tô 12:19-26

Cần Có Nhau Và Chăm Sóc Nhau — I Cô-rinh-tô 12:19-26

Cần Có Nhau Và Chăm Sóc Nhau I Cô-rinh-tô 12:19-26   Câu gốc: “Nếu chỉ có một chi thể mà thôi,thì cái thân ở đâu? Vậy, có nhiều chi thể, song chỉ có một thân” (câu 19-20). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy gì trong phân đoạn Kinh …

Read More »