Tag Archives: Can Đảm An Táng Chúa–Lu-ca 23:50-53

Can Đảm An Táng Chúa–Lu-ca 23:50-53

  Can Đảm An Táng Chúa Lu-ca 23:50-53 “Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm môn đệ Đức Chúa Giê-xu một cách kín giấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Giê-xu; thì Phi-lát cho phép. Vậy, người đến và lấy xác Ngài” (Giăng 19:38). Câu …

Read More »