Tag Archives: Cần Thợ Gặt — Ma-thi-ơ 9:35-38

Cần Thợ Gặt — Ma-thi-ơ 9:35-38

Cần Thợ Gặt Ma-thi-ơ 9:35-38 9:35 Đức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh. 9:36 Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ …

Read More »