Tag Archives: Cắt Bì Đôi Tai–Giê-rê-mi 6:6-15

Cắt Bì Đôi Tai–Giê-rê-mi 6:6-15

Cắt Bì Đôi Tai Giê-rê-mi 6:6-15 “Ta sẽ nói và làm chứng cho ai, đặng họ nghe ta? Này, tai họ chưa cắt bì, họ không nghe được” (câu 10a). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi mô tả tội ác của dân Chúa bằng hình ảnh nào? Họ có …

Read More »