Tag Archives: Câu chuyện của Cựu Ước là gì?

Câu chuyện của Cựu Ước là gì?

CÂU HỎI Câu chuyện của Cựu Ước là gì? TRẢ LỜI Ngay từ ban đầu, Đức Chúa Trời đã ở đó. Theo ý tốt lành của Ngài, Đức Chúa Trời đã dựng nên thời gian và vũ trụ bằng quyền năng của Lời Ngài, biến không có gì thành có …

Read More »