Tag Archives: Câu chuyện của Tân Ước là gì?

Câu chuyện của Tân Ước là gì?

CÂU HỎI Câu chuyện của Tân Ước là gì? TRẢ LỜI Bốn trăm năm sau khi Đức Chúa Trời phán với vị tiên tri Ma-la-chi, Đức Chúa Trời đã phán lại. Sứ điệp là lời tiên tri của Ma-la-chi 3:1 đã sớm được hoàn thành, rằng một vị tiên tri …

Read More »