Tag Archives: Cầu Nguyện Cho Nhu Cầu — Ma-thi-ơ 6:11

Cầu Nguyện Cho Nhu Cầu — Ma-thi-ơ 6:11

Ngày 6 Cầu Nguyện Cho Nhu Cầu Ma-thi-ơ 6:11 6:11 Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày; Ma-thi-ơ 6:11       “Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày.” Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu dạy Cơ Đốc nhân phải làm gì cho những nhu …

Read More »