Tag Archives: Cầu Nguyện Như Đa-ni-ên

Cầu Nguyện Như Đa-ni-ên

Cầu Nguyện Như Đa-ni-ên Đăng bởi Oneforisrael.org  – 04/07/2022 19 Đó là năm thứ nhất triều vua Đa-ri-út, và cuộc lưu đày kéo dài của dân Y-sơ-ra-ên ở Ba-by-lôn sẽ sớm kết thúc. Đa-ni-ên đang đọc Kinh Thánh. Và rồi, ông ngộ ra điều gì đó… Ông viết, “Tôi, Đa-ni-ên,… …

Read More »