Tag Archives: Cầu Thay Trong Tình Yêu –Giăng 17:11-26

Cầu Thay Trong Tình Yêu –Giăng 17:11-26

    Cầu Thay Trong Tình Yêu Giăng 17:11-26 Câu gốc: “Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác” (câu 15). Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã cầu nguyện cho môn đệ những điều gì? Qua đó, chúng …

Read More »