Tag Archives: Chăm Về Lợi Người Khác — Ru-tơ 3:1-5

Chăm Về Lợi Người Khác — Ru-tơ 3:1-5

Chăm Về Lợi Người Khác Ru-tơ 3:1-5 3:1 Na-ô-mi, bà gia Ru-tơ, nói cùng nàng rằng: Hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh. 3:2 Vả, con đã theo các tớ gái của Bô-ô, mà người ấy vốn là …

Read More »