Tag Archives: Chân Đèn -Xuất Ê-díp-tô Ký 25:31-40

Chân Đèn -Xuất Ê-díp-tô Ký 25:31-40

Ngày 29 Chân Đèn Xuất Ê-díp-tô Ký 25:31-40 25:31 Ngươi cũng hãy làm chân đèn bằng vàng ròng. Cái chân, cái thân, cái đài, cái bầu cùng cái hoa của đèn đều làm bằng vàng đánh giát. 25:32 Hai bên thân đèn sẽ có sáu nhánh nứt ra, ba nhánh …

Read More »