Tag Archives: Chân Thật

Vâng Giữ Lời Cha: Sống Nhân Từ, Chân Thật

Vâng Giữ Lời Cha: Sống Nhân Từ, Chân Thật Châm-ngôn 3:1-4 3:1 Hỡi con, chớ quên sự khuyên dạy ta, Lòng con khá giữ các mạng lịnh ta; 3:2 Vì nó sẽ thêm cho con lâu ngày, Số năm mạng sống, và sự bình an. 3:3 Sự nhân từ và …

Read More »