Tag Archives: Chẳng Có Ai Công Bình

Chẳng Có Ai Công Bình

  Chẳng Có Ai Công Bình Gióp 9:1-4 “Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không… và họ nhờ ân sủng Ngài mà được xưng công bình nhưng không, bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giê-xu Christ” (Rô-ma 3:10, 24). Câu …

Read More »