Tag Archives: Chẳng Còn Sự Trông Cậy –Giê-rê-mi 8:1-17

Chẳng Còn Sự Trông Cậy –Giê-rê-mi 8:1-17

Chẳng Còn Sự Trông Cậy Giê-rê-mi 8:1-17 Câu gốc: “Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đã khiến chúng ta nín lặng, Ngài cho chúng ta uống mật đắng, vì chúng ta đã phạm tội nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Chúng ta trông sự bình an, nhưng chẳng có sự tốt …

Read More »