Tag Archives: Chẳng Ghé Tai Vào… –Giê-rê-mi 7:23-26

Chẳng Nghe, Chẳng Ghé Tai Vào… –Giê-rê-mi 7:23-26

Chẳng Nghe, Chẳng Ghé Tai Vào… Giê-rê-mi 7:23-26 “Nhưng chúng nó chẳng nghe Ta, chẳng hề để tai vào, song lại cứng cổ, ăn ở càng xấu hơn tổ phụ mình” (câu 26). Câu hỏi suy ngẫm: Tiên tri Giê-rê-mi đã mô tả thái độ của tuyển dân ra sao …

Read More »