Tag Archives: Chẳng Làm Sự Chân Thật– Giê-rê-mi 9:1-6

Chẳng Làm Sự Chân Thật– Giê-rê-mi 9:1-6

Chẳng Làm Sự Chân Thật Giê-rê-mi 9:1-6   Câu gốc: “Chúng nó giương lưỡi mình như cái cung, đặng phát lời dối trá ra. Chúng nó ở trong xứ là mạnh lớn, mà chẳng làm sự chân thật; bởi chúng nó làm ác càng thêm ác, và chẳng nhìn biết …

Read More »