Tag Archives: Chấp Nhận Người Khác Quan Điểm– Rô-ma 14:1-4

Chấp Nhận Người Khác Quan Điểm– Rô-ma 14:1-4

Chấp Nhận Người Khác Quan Điểm Rô-ma 14:1-4   Câu gốc: “Vậy thì, anh em hãy tiếp lấy nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp anh em, để Đức Chúa Trời được vinh hiển” (Rô-ma 15:7). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô dạy phải cư xử thế nào với …

Read More »