Tag Archives: Chấp Nhận Sống Khác Biệt — Giăng 15:18-20

Chấp Nhận Sống Khác Biệt — Giăng 15:18-20

Chấp Nhận Sống Khác Biệt Giăng 15:18-20 Câu gốc: “Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và Ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét …

Read More »