Tag Archives: Chạy Cách Nào Cho Được Thưởng — I Cô-rinh-tô 9:24-27

Chạy Cách Nào Cho Được Thưởng — I Cô-rinh-tô 9:24-27

Chạy Cách Nào Cho Được Thưởng I Cô-rinh-tô 9:24-27 9:24 Anh em há chẳng biết rằng rằng trong cuộc chạy thi nơi trường đua, hết thảy đều chạy, nhưng chỉ một người được thưởng sao? Vậy, anh em hãy chạy cách nào cho được thưởng. 9:25 Hết thảy những người …

Read More »