Tag Archives: Chạy Thi Với Ngựa–Giê-rê-mi 12:1-6

Chạy Thi Với Ngựa–Giê-rê-mi 12:1-6

Chạy Thi Với Ngựa Giê-rê-mi 12:1-6 Câu gốc: “Nếu ngươi chạy thi với kẻ chạy bộ, mà còn mỏi mệt, thì làm sao thi được với ngựa? Khi trong xứ yên lặng, ngươi được an ổn, nhưng khi sông Giô-đanh tràn, thì ngươi sẽ làm thế nào?” (câu 5). Câu …

Read More »