Tag Archives: Chết Để Được Tự Do

Chết Để Được Tự Do

  Chết Để Được Tự Do Rô-ma 7:1-6 “Bởi thân thể của Đấng Christ, anh em đã chết về luật pháp, đặng thuộc về người khác, tức là người đã từ cõi chết sống lại, hầu cho chúng ta được kết quả cho Đức Chúa Trời” (câu 4). Câu hỏi …

Read More »