Tag Archives: Chỉ Cần Rửa Chân – Giăng 13:3-11

Chỉ Cần Rửa Chân – Giăng 13:3-11

Chỉ Cần Rửa Chân Giăng 13:3-11 “Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Ai đã tắm rồi, chỉ cần rửa chân, thì được sạch cả” (câu 10a). Câu hỏi suy ngẫm: Khi Sứ đồ Phi-e-rơ từ chối không muốn để Chúa rửa chân cho mình, Chúa đã trả lời ông như thế …

Read More »