Tag Archives: Chỉ Có Lẽ Thật Giải Phóng Chúng Ta

Chỉ Có Lẽ Thật Giải Phóng Chúng Ta

Chỉ Có Lẽ Thật Giải Phóng Chúng Ta     “Các ngươi sẽ hiểu biết chân lý và chính chân lý đó sẽ giải phóng các ngươi!” (Giăng 8:32). Rất nhiều điều chân thật không làm chúng ta được tự do. Chúng ta có thể học cách lập phuơng trình …

Read More »