Tag Archives: Chỉ Có Thể Là Chúa –Nê-hê-mi 11:25-36

Chỉ Có Thể Là Chúa –Nê-hê-mi 11:25-36

Chỉ Có Thể Là Chúa Nê-hê-mi 11:25-36 Câu gốc: “Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời; ấy là giao ước đời đời, hầu cho Ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi” (Sáng Thế Ký 17:7). Câu …

Read More »