Tag Archives: Chỉ Một Mình Ngài –Giê-rê-mi 14:7-9

Chỉ Một Mình Ngài –Giê-rê-mi 14:7-9

Chỉ Một Mình Ngài Giê-rê-mi 14:7-9 14:7 Hỡi Đức Giê-hô-va, dầu tội ác chúng tôi làm chứng nghịch cùng chúng tôi, xin Ngài vì danh mình mà làm! Sự bội nghịch của chúng tôi nhiều lắm; chúng tôi đã phạm tội nghịch cùng Ngài. 14:8 Ngài là sự trông cậy …

Read More »