Tag Archives: Chỉ Thờ Phượng Một Mình Chúa–Phục-truyền Luật-lệ Ký 4:15-24