Tag Archives: Chiếc Bình Bị Đập Vỡ–Giê-rê-mi 19:1-15

Chiếc Bình Bị Đập Vỡ–Giê-rê-mi 19:1-15

Chiếc Bình Bị Đập Vỡ Giê-rê-mi 19:1-15 19:1 Đức Giê-hô-va phán rằng: Hãy đi mua một cái bình bằng đất nơi thợ gốm. Rồi kèm một vài trưởng lão trong dân và trưởng lão trong đám thầy tế lễ đi với ngươi, 19:2 đến nơi trũng của con trai Hi-nôm, …

Read More »