Tag Archives: Chiêm Bao

Chiêm Bao, Dị Tượng–Gióp 33:14-18

Chiêm Bao, Dị Tượng Gióp 33:14-18   Câu gốc: “Ấy là trong Đấng Christ, chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội, theo sự dư dật của ân điển Ngài, mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta cùng với mọi thứ khôn ngoan thông …

Read More »