Tag Archives: Chiến Đấu Trong Sự Cầu Nguyện — Cô-lô-se 4:12-13

Chiến Đấu Trong Sự Cầu Nguyện — Cô-lô-se 4:12-13

Chiến Đấu Trong Sự Cầu Nguyện Cô-lô-se 4:12-13 4:12 Ê-pháp-ra, người hàng xứ với anh em, tôi tớ của Đức Chúa Jêsus Christ, có lời chào anh em; người vì anh em chiến đấu không thôi trong khi cầu nguyện, để anh em trở nên toàn vẹn và trọn niềm …

Read More »