Tag Archives: Chiến Thắng Bởi Ơn Chúa–Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:1-6

Chiến Thắng Bởi Ơn Chúa–Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:1-6

Chiến Thắng Bởi Ơn Chúa Phục-truyền Luật-lệ Ký 9:1-6 9:1 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! ngày nay ngươi sẽ đi ngang qua sông Giô-đanh, đặng chiếm lấy các dân tộc lớn và mạnh hơn ngươi, những thành lớn và tường cao đến trời, 9:2 một dân to lớn và tác cao, …

Read More »