Tag Archives: Chiến Thắng Nằm Trong Tay Chúa–I Sử-ký 19:1-19

Chiến Thắng Nằm Trong Tay Chúa–I Sử-ký 19:1-19

Chiến Thắng Nằm Trong Tay Chúa I Sử-ký 19:1-19 19:1 Sau các việc đó, Na-hách, vua dân Am-môn, băng hà, và con trai người kế người làm vua. 19:2 Đa-vít nói: Ta muốn làm ơn cho Ha-nun con trai của Na-hách, vì cha người đã làm ơn cho ta. Đa-vít …

Read More »