Tag Archives: Chiến Thắng Với Sự Cầu Nguyện

Chiến Thắng Với Sự Cầu Nguyện

Chiến Thắng Với Sự Cầu Nguyện “Hãy thường xuyên dùng mọi lời khẩn nguyện, nài xin, mà cầu nguyện trong Thánh Linh. Để đạt mục tiêu nầy, hãy kiên trì, tỉnh thức, và cầu nguyện cho tất cả các thánh đồ.” (Ê-phê-sô 6:18) “Tuyên uý, xin hãy ngồi một lát. …

Read More »