Tag Archives: Chịu Chết Và Chôn–Giăng 19:38-42

Chịu Chết Và Chôn–Giăng 19:38-42

Chịu Chết Và Chôn Giăng 19:38-42 19:38 Sau đó, Giô-sép người A-ri-ma-thê, làm môn đồ Đức Chúa Jêsus một cách kín giấu, vì sợ dân Giu-đa, xin phép Phi-lát cho lấy xác Đức Chúa Jêsus; thì Phi-lát cho phép. Vậy, người đến và lấy xác Ngài. 19:39 Ni-cô-đem, là người …

Read More »