Tag Archives: Chịu Đau Khổ–Gióp 33:19-22

Chịu Đau Khổ–Gióp 33:19-22

Chịu Đau Khổ Gióp 33:19-22   Câu gốc: “Đức Chúa Trời vì ích cho chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong sự thánh khiết Ngài” (Hê-bơ-rơ 12:10b). Câu hỏi suy ngẫm: Ông Ê-li-hu mô tả người bệnh như thế nào? Bệnh thể xác dẫn …

Read More »