Tag Archives: Chịu Khổ Cùng Chúa Cứu Thế

Chịu Khổ Cùng Chúa Cứu Thế

  Chịu Khổ Cùng Chúa Cứu Thế Công-vụ các Sứ-đồ 21:27-22:2 “Hãy nhớ Lời Ta đã nói cùng các ngươi: Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình. Nếu họ đã bắt bớ Ta, ắt cũng bắt bớ các ngươi” (Giăng 15:20a). Câu hỏi suy ngẫm: Sự kiệnSứ đồ Phao-lô bị …

Read More »