Tag Archives: Chịu Khổ Vì Đấng Christ– I Cô-rinh-tô 4:9-13

Chịu Khổ Vì Đấng Christ– I Cô-rinh-tô 4:9-13

Chịu Khổ Vì Đấng Christ I Cô-rinh-tô 4:9-13   Câu gốc: “Ngài nhân Đấng Christ, ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa” (Phi-líp 1:29). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô cho biết vì Đấng Christ, ông và …

Read More »