Tag Archives: Chịu Khổ Vì Sự Công Bình — I Phi-e-rơ 3:13-14

Chịu Khổ Vì Sự Công Bình — I Phi-e-rơ 3:13-14

Ngày 7 Chịu Khổ Vì Sự Công Bình I Phi-e-rơ 3:13-14 3:13 Ví bằng anh em sốt sắng làm lành thì có ai làm dữ lại cho anh em? 3:14 Nếu anh em phải vì sự công bình mà chịu khổ, ấy thật là có phước. Chớ sợ điều họ …

Read More »