Tag Archives: Chịu Lỗ Để Được Điều Quý Hơn

Chịu Lỗ Để Được Điều Quý Hơn

Chịu Lỗ Để Được Điều Quý Hơn Phi-líp 3:7-11 “Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giê-xu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó” (câu 8). Câu …

Read More »