Tag Archives: Chớ Bỏ Qua Sự Thờ Phượng– Hê-bơ-rơ 10:23-25

Chớ Bỏ Qua Sự Thờ Phượng– Hê-bơ-rơ 10:23-25

Chớ Bỏ Qua Sự Thờ Phượng Hê-bơ-rơ 10:23-25 10:23 Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. 10:24 Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc …

Read More »