Tag Archives: Chớ Bớt Một Lời Nào–Giê-rê-mi 26:1-3

Chớ Bớt Một Lời Nào–Giê-rê-mi 26:1-3

Chớ Bớt Một Lời Nào Giê-rê-mi 26:1-3 26:1 Lúc Giê-hô-gia-kim, con trai Giô-si-a, vua nước Giu-đa, bắt đầu trị vì, có lời nầy từ Đức Giê-hô-va phán ra: 26:2 Đức Giê-hô-va phán như vầy: Ngươi khá đứng trong hành lang nhà Đức Giê-hô-va, rao những lời ta truyền ngươi nói …

Read More »