Tag Archives: Chớ Dự Vào Công Việc Của Tối Tăm–Rô-ma 12:1-2

Chớ Dự Vào Công Việc Của Tối Tăm–Rô-ma 12:1-2

Chớ Dự Vào Công Việc Của Tối Tăm Rô-ma 12:1-2 “Chớ dự vào công việc vô ích của sự tối tăm, thà quở trách chúng nó thì hơn” (Ê-phê-sô 5:11). Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại La Mã thờ phượng, phục vụ Chúa như …

Read More »