Tag Archives: Chớ Giết Người–Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; I Giăng 3:15

Chớ Giết Người–Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; I Giăng 3:15

Chớ Giết Người Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13; I Giăng 3:15 3:15 Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình. 1 Giăng 3:15 Câu gốc: “Ngươi chớ giết người” (câu 13). Câu hỏi suy …

Read More »