Tag Archives: Chớ Mệt Nhọc

Chớ Mệt Nhọc, Không Trễ Nải

Chớ Mệt Nhọc, Không Trễ Nải     “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” – Ga-la-ti 6:9 Thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 6 đến 11 là những lời dạy về việc “gieo và gặt”. …

Read More »

Chớ Mệt Nhọc, Không Trễ Nải

Chớ Mệt Nhọc, Không Trễ Nải “Chớ mệt nhọc về sự làm lành, vì nếu chúng ta không trễ nải, thì đến kỳ chúng ta sẽ gặt.” – Ga-la-ti 6:9 Thư Ga-la-ti chương 6, từ câu 6 đến 11 là những lời dạy về việc “gieo và gặt”. Phao-lô khuyên …

Read More »