Tag Archives: Chớ Nên Như Trẻ Con–I Cô-rinh-tô 14:20-23

Chớ Nên Như Trẻ Con–I Cô-rinh-tô 14:20-23

Chớ Nên Như Trẻ Con I Cô-rinh-tô 14:20-23 14:20 Hỡi Anh em, về sự khôn sáng, chớ nên như trẻ con; nhưng về sự gian ác, thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng, hãy nên như kẻ thành nhơn. 14:21 Trong luật pháp có chép …

Read More »