Tag Archives: Chớ Nên Phân Rẽ — I Cô-rinh-tô 7:10-11

Chớ Nên Phân Rẽ — I Cô-rinh-tô 7:10-11

Chớ Nên Phân Rẽ I Cô-rinh-tô 7:10-11   Câu gốc: “Nhưng từ lúc đầu sáng thế, Đức Chúa Trời làm ra một người nam và một người nữ …và hai người cùng nên một thịt mà thôi. Như thế, vợ chồng chẳng phải là hai nữa, mà chỉ là một …

Read More »